نویسنده = ���������������� �������� ���������� ��������
مطالعه اولترا سونوگرافی ساختارهای طبیعی دستگاه تولید مثل در مرغهای تخمگذار

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383

دکتر منوچهر عالی مهر؛ دکتر فرهاد فرخی اردبیلی؛ دکتر یلدا احمدی


بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis)

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر فرهاد فرخی اردبیلی؛ دکتر روزعلی باتوانی؛ دکتر پرویز هورشتی؛ دکتر سید مرتضی میر ترابی