نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
بررسی تغییرات برخی آنزیمهای سرمی،اوره و کلسترول خون ماهی کپور معمولی در مسمومیت تجربی حاد با آمونیاک

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر پروانه خضرائی نیا؛ دکتر رحیم پیغان؛ دکتر قباد آذری تاکامی


بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفیدرود

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر قباد آذری تاکامی


ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس افشین عادلی


القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر فرهاد امینی؛ مهندس محمدرضا کلباسی