نویسنده = ������������ �������� �������� ������������
تعیین الگوی پروتئینی پنی سیلیوم‌های جدا شده از منابع طبیعی ایران

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

آذرسبکبار؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر حسین کیوانی امینه؛ دکتر محمد موذنی؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد


جداسازی اگزوتوکسین A از سودوموناس آئروجینوزا

دوره 56، شماره 3، آبان 1380

دکتر حسین کیوانی امینه؛ دکتر حاجیه قاسمیان صفایی