نویسنده = ������������ ������������������ ��������������