کلیدواژه‌ها = گاومیش
کالبدشناسی وریدهای صورت گاومیش

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر داراب باقری


لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379

دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو


کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی


بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379

دکتر موسی توسلی؛ دکتر رامین شفیع پور؛ دکتر قاسم اکبری