کلیدواژه‌ها = کالبدشناسی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندامهای غیر تنفسی حفره سلومی در لاکپشت برکهای اروپایی (Emys orbicularis)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 411-418

10.22059/jvr.2016.56461

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ زهرا طوطیان؛ امیر رستمی؛ بهادر شجاعی


3. کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی


5. کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

دوره 55، شماره 1، بهار 1379

دکتر غفار اردلانی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر محسن عباسی