کلیدواژه‌ها = کپور نقره ای
بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر مینا قاضی زاده


ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس افشین عادلی


بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور نقره ای در مسمومیت باتری کلروفن

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر فرید فیروزبخش؛ دکتر محمد بلوکی