دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، زمستان 1376 (- مجله دانشکده دامپزشکی) 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.