دوره و شماره: دوره 69، شماره 4، زمستان 1393 
2. تأثیر ضد میکروبی نانو ذرات نقره در شرایط in vivo و in vitro علیه استافیلوکوکوس اورئوس مولد بیماری ورم پستان تحت بالینی

صفحه 325-333

10.22059/jvr.2014.52272

محسن رشیدی؛ سعید حبیبان دهکردی؛ آیدا کراچی؛ الهام شکیبا؛ فاطمه حسین پور؛ ستار استادهادی


3. بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

صفحه 335-345

10.22059/jvr.2014.52273

محمد مهدی رنجبر؛ صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی نیک پی


8. ارزیابی اثر عسل بر روی قدرت کشندگی و تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژهای صفاقی موش BALB/c علیه آسپرجیلوس فومیگاتوس

صفحه 379-384

10.22059/jvr.2014.52279

دنیا نیک آیین؛ احمد عرفان‌منش؛ حسن قربانی چوبقلو؛ حجت اله شکری؛ زهرا طوطیان؛ هادی باقری؛ علیرضا خسروی


10. مطالعه ریخت شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید(مرغ شاخدار)

صفحه 395-399

10.22059/jvr.2014.52288

جلیل پورحاجی موتاب؛ مسعود سرگزی؛ سید رشید تونی؛ سید حجت حسینی


11. مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی اندام جفت‌گیری نر در سنجاب ایرانی

صفحه 401-409

10.22059/jvr.2014.52289

قاسم اکبری؛ مسعود ادیب مرادی؛ حسن گیلانپور؛ امیر رستمی؛ آمینه عارفی