نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلبومین بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • آلودگی گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • آنتی بیوتیک مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]

ا

 • ایران بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • ایرانی بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • اریتروئید بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • استخوان زند زبرین مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • اسیدیته تأثیر زمان نگهداری و میزان اسیدیته شیر خام بر نقطه انجماد آن [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • اسکروورم دنیای قدیم بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • اشریشیاکلی مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • الکتروفورز بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • الکتروکاردیوگرافی مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • الکترولیت بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • الکترولیتها مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • انتقال مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • انتقال جنین انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • انجماد انجماد جنین خرگوش [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • انگل های خارجی بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • انگل های کرمی بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • اورآپلاسما بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • اولتراسوند مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]

ب

 • بابلسر گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • باروری تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • بافت شناسی روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • بیرون زدگی گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • برونشیولیت بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • بز بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • بیوپسی کلیه بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو [دوره 52، شماره 2، 1376]

پ

 • پادتن های سرمی یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • پارامترهای فارماکوکی نتیک مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • پرس استرینگ گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • پروتواسکولکس تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • پروتئین های سرم بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • پنیر نرم بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • پنومونی آنزئوتیک یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • پنومونی مزمن بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]

ت

 • تحریک الکتریکی مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تریپلوئیدی القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • ترمیم شکستگی مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تشخیص آزمایشگاهی مروری بر بیماری کریپتوسپوریدیوز و تشخیص آزمایشگاهی آن [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • تلقیح مصنوعی انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تیموس روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • تیموس توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • تهران یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]

ج

 • جابجایی شیردان مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • جنین انجماد جنین خرگوش [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • جوندگان بررسی آلودگی های انگلی(کرمی و خارجی)جوندگان شهرستان مشکین شهر واهمیت بهداشتی آنها [دوره 52، شماره 3، 1376]

چ

 • چرم بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • چشم گیلاسی گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]

خ

 • خرگوش مطالعه اثر بیومکانیکی و رادیوگرافی جریان های متفاوت الکتریسیته ثابت در ترمیم شکستگی استخوان زند زبرین در خرگوش [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • خرگوش توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • خرگوش انجماد جنین خرگوش [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • خواص فیزیکوشیمیایی مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • خوزستان بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]

د

 • دیازپام مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • دتومیدین مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]

ذ

 • ذوب انجماد جنین خرگوش [دوره 52، شماره 1، 1376]

ر

 • رادیو گرافی مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • رفتار رشد لیستریا بررسی رفتار لیستریایتوجنز در نوعی پنیر نرم تازه بدون استفاده از مایه لاکتیک متأثر از فاکتورهای سروتیپ باکتری،حرارت و زمان نگهداری [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • رودنیز توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]

ز

 • زالو گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • زیان های اقتصادی بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • زنده بودن تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن [دوره 52، شماره 2، 1376]

س

 • سایتوفاگا عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • سالمونلا مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • سرم بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • سگ گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • سگ گزارش یک مورد آلودگی سگ با زالو [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • سلول های خونساز بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • سن بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • سوزن بیوپسی ویم تروکات بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • سولفونامید مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان [دوره 52، شماره 1، 1376]

ش

 • شیر تأثیر زمان نگهداری و میزان اسیدیته شیر خام بر نقطه انجماد آن [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • شکستگی استخوان قلم مطالعه رادیو گرافیکی اثرات اولتراسوند بر روی شکستگی های استخوان قلم دست در تک سمی ها [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • شوک گرمایی القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]

ط

 • طحال توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • طیور بومی بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]

ع

 • عفونت عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • عقیم سازی القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]

غ

 • غدد لنفاوی توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • غده پلک سوم گزارش اولین مورد بیرون زدگی یکطرفه غده پلک سوم سگ در ایران وتثبیت آن با یک روش جدید جراحی [دوره 52، شماره 3، 1376]

ف

 • فاکتور مقاومت مقاومت های آنتی بیوتیکی قابل انتقال در سالمونلاهای جداشده از موارد اسهال گوساله ها در اطراف شیراز [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • فرآورده های گوشتی بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • فلکسی باکتر عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]

ک

 • کالباس حرارت دیده بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • کالبد شناسی روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • کرایزومیابزیانا بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • کریپتوسپوریدیوز مروری بر بیماری کریپتوسپوریدیوز و تشخیص آزمایشگاهی آن [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • کروموزوم القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • کیست هیداتیک تعیین رابطه بین شیوع کیست هیداتیک در گوسفند،بز و گاو با سن و میزان باروری و زنده بودن پروتواسکولکس های آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • کلیه بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو [دوره 52، شماره 2، 1376]

گ

 • گاو بررسی تکنیک بیوپسی از کلیه گاو [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گاو مطالعه بالینی ،خون شناسی،بیوشیمیایی والکتروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • گاو بومی بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • گلبول های قرمز القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گلوبولین بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • گوساله یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • گوساله بررسی پاتولوژیک ومیکروبیولوژیک ضایعات ریوی گوساله ها و اولین گزارش از جداسازی اورآپلاسما در ایران [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • گوسفند مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گوسفند بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گوسفند بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گوسفند روند تحلیل تیموس در گوسفندان بومی ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • گوسفند توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • گوسفند گزارش همه گیری اورنیتوبیلارزیوزیس در گوسفندان بابلسر [دوره 52، شماره 3، 1376]

م

 • مادیان های آمیخته ترکمن انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • میاز بروز اسکروورم دنیای قدیم در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • مایع مغزی نخاعی بررسی مقایسه ای الکترولیت های سرم خون ومایع مغزی نخاعی گاوهای بومی ایران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • مغزاستخوان توزیع رودنیز در تیموس،طحال،مغزاستخوان و غدد لنفاوی در گوسفند و خرگوش [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • مغز استخوان بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • میلوگرام بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • میلوئید بررسی میلوگرام طبیعی گوسفندان ایرانی [دوره 52، شماره 2، 1376]

ن

 • نسبت میلوئید به اریتروئید بررسی مرفولوژی سلول های خونساز و تعیین نسبت میلوئید به اریتروئید در مغز استخوان گاوهای بومی برحسب سن و جنس [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • نشخوارکنندگان مروری بر پارامترهای فارماکوکی نتیک و خواص فیزیکوشیمیایی سولفونامیدها در نشخوارکنندگان [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • نقطه انجماد تأثیر زمان نگهداری و میزان اسیدیته شیر خام بر نقطه انجماد آن [دوره 52، شماره 3، 1376]

و

 • ویروسPI3 یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • ویروس سن سی شیال تنفسی یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • ویروس های IBR یافته های ویروس شناسی وسرم شناسی گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک گوساله در تعدادی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 52، شماره 3، 1376]

ه

 • هیپودرموز بررسی هیپودرموز در گوسفندان و بزها در مجتمع صنعتی گوشت فارس و برآورد زیان های اقتصادی حاصل از آن [دوره 52، شماره 2، 1376]
 • هیستوپاتولوژی عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاههای پرورش قزل آلای رنگین کمان [دوره 52، شماره 3، 1376]
 • هیستولوژی بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • هیستومتری بررسی هیستولوژیک وهیستومتریک کالباس های حرارت دیده [دوره 52، شماره 1، 1376]
 • همودینامیک قلبی-عروقی مطالعه اثرات آرامبخشی قلبی،ریوی و همودینامیک ترکیب دتومیدین ودیازپام در گوسفند [دوره 52، شماره 2، 1376]