نویسنده = دکتر اسماعیل آین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی


2. تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

دوره 57، شماره 3، پاییز 1381

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر مرتضی عبداله وند