نویسنده = دکتر اسماعیل آین
بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر رسول شهروز؛ دکتر رسول صحرایی


تغییرات باف شناسی مخاط واژن گاو در مراحل مختلف آبستنی و سیکل استروس

دوره 57، شماره 3، آبان 1381

دکتر اسماعیل آین؛ دکتر شاپور حسن زاده؛ دکتر مرتضی عبداله وند