نویسنده = دکتر سید مصطفی پیغمبری
گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر جمشید رزم یار؛ دکتر امید درفولیان؛ دکتر علیرضا وجهی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 59، شماره 3، آبان 1383

دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

دوره 58، شماره 3، آبان 1382

دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سید محمدمهدی کیایی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری؛ دکتر گیتا امام