نویسنده = دکتر سید مصطفی پیغمبری
تعداد مقالات: 4
1. گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

دکتر جمشید رزم یار؛ دکتر امید درفولیان؛ دکتر علیرضا وجهی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


2. الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


3. شناسایی برخی از عوامل حدث جدایه های اشریشیاکلی از موارد کلی باسیلوز طیور

دوره 59، شماره 3، پاییز 1383

دکتر پیام حقیقی خوشخو؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری


4. بررسی اثرات استفاده از سه نوع پروبیوتیک تجاری در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1382

دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر سید محمدمهدی کیایی؛ دکتر سید مصطفی پیغمبری؛ دکتر گیتا امام