نویسنده = ���������� �������� ������ ������
بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی


آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378

دکتر علی رضا خانی؛ دکتر سید ناصر امیری