نویسنده = دکتر عزیزاله خداکرم تفتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر بیتا صفایی فراهانی


2. بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1382

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اساسی؛ دکتر غلامرضا شهبازی


3. بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat)

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اله کیانی