نویسنده = ���������� �������� �������������� ������������
بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

دکتر محمد رحیم احمدی؛ دکتر سعید نظیفی؛ دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر بیتا صفایی فراهانی


بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اساسی؛ دکتر غلامرضا شهبازی


بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat)

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اله کیانی