نویسنده = دکتر همایون خزعلی
اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

مهندس مهدی ژندی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ مهندس برهان شکراللهی


اثر سطح انرژی مصرفی، امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمکگذاری در میش

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ دکتر علی نیکخواه؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی؛ دکتر سید احمد میرهادی