نویسنده = ���������� �������� ���������� ������������������