نویسنده = فرهاد امینی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تفکیک ژنی مجتمع عمده پذیرش بافتی با استفاده از نشانگر ریزماهواره ‌0258LEI در طیور بومی و تجاری

دوره 70، شماره 1، بهار 1394، صفحه 101-107

10.22059/jvr.2015.52978

عاطفه اسماعیل نژاد؛ غلامرضا نیکبخت؛ ندا خازنی اسکویی؛ فرهاد امینی


3. بررسی کروموزومی ماهی کپوردندانی زاگرس ‌( Aphanius vladykovi)

دوره 67، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 291-296

10.22059/jvr.2012.28508

فرهاد امینی؛ آذر همت زاده


4. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس‌ ‌Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری


5. مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 37-41

فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری