نویسنده = کامران رضا یزدی
اثر تغذیه روغن ماهی بر خصوصیات تولید مثلی قوچ زندی

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

فرهاد صمدیان؛ آرمین توحیدی؛ کامران رضا یزدی


بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده

دوره 63، شماره 3، مهر 1387، صفحه 191-194

محمد یگانه پرست؛ کامران رضا یزدی؛ مجید ترابی گودرزی؛ مهدی خجسته کی؛ علیرضا طالبیان مسعودی