نویسنده = سمانه آذرپژوه
مطالعه ساختار عروق انگشت خلفی گوسفند با استفاده از روش قالب‌های رگی

دوره 65، شماره 3، مهر 1389

محمد زمانى احمد محمودى؛ احمد محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ مسعود غلامی


مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند

دوره 62، شماره 2، آبان 1386

احمدرضا محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ نسیم بیگی؛ ایرج کریمی؛ آلبرت عبدی؛ محمود عربی


مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 139-144

احمدرضا محمدنیا؛ سمانه آذرپژوه؛ نسیم بیگی؛ ایرج کریمی؛ آلبرت عبدی؛ محمود عربی