نویسنده = ���������������� ������
اثر طول دوره نوری بر میزان تفریخ تخم تاسماهی ایرانی‌ وحشی (Acipenser persicus)

دوره 67، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 59-64

10.22059/jvr.2012.24261

رضوان اله کاظمی؛ سید مجید باکی؛ حسین محمدی پرشکوه؛ علی حلاجیان


تکه برداری به روش جراحی و مطالعه بافت شناسی گناد تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) ‌ پرورشی

دوره 66، شماره 3، مهر 1390، صفحه 229-233

علی حلاجیان؛ رضوان اله کاظمی؛ محمود محسنی؛ سهراب دژندیان؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محسن بهمنی؛ محمد پوردهقانی؛ محمدعلی یزدانی؛ هوشنگ یگانه