نویسنده = �������������� ��������������
بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، مهر 1390، صفحه 235-238

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، دی 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


گزارش یک مورد مجرای سینه‌ای چپ در الاغ

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 301-302

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور