نویسنده = هادی کیوانفر
تشخیص ویروس زبان آبی توسط روش‌ RT- PCR در گوسفند

دوره 64، شماره 2، تیر 1388

سیدمحمود عظیمی؛ هادی کیوانفر؛ همایون مهروانی


شناسایی کانونهای آلوده به ویروس تب برفکی در استان خراسان رضوی با روش‌‌های الیزا و RT-PCR

دوره 62، شماره 2، آبان 1386

سعید زیبایی؛ هادی کیوانفر؛ محمد ربانی؛ مهدی کیانی زاده؛ فرهید همت زاده؛ سعید بکایی؛ dd؛ فاطمه پیروز


شناسایی کانونهای آلوده به ویروس تب برفکی در استان خراسان رضوی با روش‌‌های الیزا و RT-PCR

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 151-155

سعید زیبائی؛ هادی کیوانفر؛ مهدی کیانی زاده؛ محمد ربانی؛ فرهید همت زاده؛ سعید بکائی


مطالعه پادگن های دخیل در ایمنی همورال ویروس IBR

دوره 62، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 57-61

فرهید همت زاده؛ هادی کیوانفر؛ مهدی احمدی