نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر ادجوانی نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن کشته‌ی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

دوره 73، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 72-81

10.22059/jvr.2018.113859.2214

مجتبی علیشاهی؛ عذرا حاجی پور؛ مسعود قربانپور؛ مهرزاد مصباح


4. بررسی سمیت حاد و تحتکشنده علفکش آترازین بر شاخصهای خونی ماهی شیربت (Tor grypus)

دوره 71، شماره 3، مهر 1395، صفحه 295-301

10.22059/jvr.2016.58727

علی خبازیان زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ مجتبی علیشاهی؛ سید حسین خزاعی؛ حسین محمدعسگری