نویسنده = جهانگیر کبوتری
تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 71، شماره 3، مهر 1395، صفحه 271-275

10.22059/jvr.2016.58723

حمید شریفی؛ مینا بداغ آیادی؛ محسن عادلی ساردویی؛ همایون بابائی؛ جهانگیر کبوتری کتج


شیوع سرمی آنتی بادیهای ضد بروسلا در جمعیت گوسفند و بز جنوب استان کرمان در سال 1391

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 371-375

10.22059/jvr.2016.56456

جهانگیر کبوتری؛ حمید شریفی؛ افسانه یوسف زاده؛ خوبیار مشایخی؛ مطهره خوشکام؛ نرجس افشاری پور


اثرات عصاره آبی گلرنگ بر دستگاه تناسلی موش ماده

دوره 69، شماره 2، تیر 1393، صفحه 141-149

10.22059/jvr.2014.50987

سعید حبیبیان دهکردی؛ محمد شادخواست؛ محمد هادی شاطری؛ جهانگیر کبوتری؛ پژمان میرشکرایی