نویسنده = ���������� �������� �������� ������
تاثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش ، لیپیدهای کبد و خون خروس های بالغ

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 147-153

10.22059/jvr.2018.133525.2363

مریم شیخیان؛ حشمت اله خسروی نیا؛ سعید محمدزاده


تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 70، شماره 2، تیر 1394، صفحه 227-234

10.22059/jvr.2015.53750

حشمت اله خسروی نیا؛ مسعود علیرضایی؛ صدیقه قاسمی؛ شیما نعمتی