نویسنده = احمد قرایی
بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی میوه سماق طی دوره انکوباسیون تخم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

دوره 70، شماره 2، تیر 1394، صفحه 131-137

10.22059/jvr.2015.53729

سعید کیخا؛ احمد قرایی؛ جواد میردارهریجانی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری