نویسنده = محسن دانشیار
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات عملکرد، پارامترهای کمی و کیفی گوشت و فراسنجههای خونی جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

دوره 73، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 447-456

10.22059/jvr.2018.136397.2383

عباس علیپناه؛ پرویز فرهومند؛ محسن دانشیار؛ غلامرضا نجفی


2. اثرات بتائین بر تغییرات رشد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 297-304

10.22059/jvr.2017.129939.2340

زاهد عزیز مسگری؛ محسن دانشیار؛ علی میرزا آقازاده