نویسنده = ������������ ��������
تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 71، شماره 3، مهر 1395، صفحه 271-275

10.22059/jvr.2016.58723

حمید شریفی؛ مینا بداغ آیادی؛ محسن عادلی ساردویی؛ همایون بابائی؛ جهانگیر کبوتری کتج


شیوع سرمی آنتی بادیهای ضد بروسلا در جمعیت گوسفند و بز جنوب استان کرمان در سال 1391

دوره 70، شماره 4، دی 1394، صفحه 371-375

10.22059/jvr.2016.56456

جهانگیر کبوتری؛ حمید شریفی؛ افسانه یوسف زاده؛ خوبیار مشایخی؛ مطهره خوشکام؛ نرجس افشاری پور