نویسنده = اسماعیل تمدنفرد
تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، دی 1387، صفحه 291-295

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش

دوره 63، شماره 2، تیر 1387، صفحه 159-162

غلامرضا وفایی سیاح؛ اسماعیل تمدنفرد


اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 79-82

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 83-90

اسماعیل تمدن فرد؛ ارفین عظیم پوران؛ بابک بهجت


تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384

اسماعیل تمدنفرد؛ غلامرضا وفایی سیاح؛ وهاب باباپور