کلیدواژه‌ها = دستگاه گوارش
بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش سگ های خانگی شهر شیراز

دوره 63، شماره 2، تیر 1387، صفحه 163-164

سعید بکایی؛ محمد موذنی؛ مرتضی رودگر


تاثیر تغذیه پس از هچ بر رشد دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 291-296

شعبان رحیمی؛ شیما تشرفی؛ سید محمد مهدی کیایی


بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379

سیما راستی؛ دکتر ایرج مؤبدی؛ روح ا... دهقانی؛ عباس درودگر