کلیدواژه‌ها = نالوکسان
تعداد مقالات: 6
3. تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 291-295

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


5. اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

مهندس مهدی ژندی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ مهندس برهان شکراللهی


6. اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین