کلیدواژه‌ها = نالوکسان
تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، دی 1387، صفحه 291-295

اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383

مهندس مهدی ژندی؛ دکتر آرمین توحیدی؛ دکتر همایون خزعلی؛ مهندس برهان شکراللهی