کلیدواژه‌ها = اسبچه خزر
بررسی آناتومیکی و رادیولوژیکی سرخرگ‌های کرونری قلب در اسبچه خزر

دوره 66، شماره 3، مهر 1390، صفحه 235-238

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

دوره 64، شماره 4، دی 1388

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور


تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 4، دی 1386

سیدمحسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علی مهدوی؛ علیرضا حسنی بافرانی


مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 247-250

محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


گزارش یک مورد واریاسیون مهره‌ای در اسبچه خزر

دوره 62، شماره 3، مهر 1386، صفحه 301-302

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلانپور؛ محمدحسن صبوری؛ کاظم چاوشی پور


بررسی خصوصیات رشد فیبروبلاستهای جدا شده از نواحی پایینی اندام حرکتی اسب نژاد تروبرد و اسبچه خزر در محیط کشت سلول(In vitro)

دوره 62، شماره 2، تیر 1386، صفحه 169-176

سسیدمهدی قمصری؛ سید مهدی قمصری؛ محمد مهدی دهقان؛ محمدرضا آقچه لو


مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

دوره 60، شماره 3، آبان 1384

دکتر حسن گیلانپور؛ دکتر محمدرضا پریانی


بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر خسرو لاله زاری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر آریابدیعی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان


بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دوره 55، شماره 2، مرداد 1379

دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر محمد قدیری ابیانه