کلیدواژه‌ها = روده باریک
بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی‌

دوره 65، شماره 2، تیر 1389

مسعود ادیب مرادی؛ مرتضی مهری؛ سید رضا هاشمی؛ محسن بشاشتی


کاربرد روش انتروکلایسیس در ارزیابی اختلات روده باریک در سگ

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380

دکتر عباس وشکینی؛ دکتر سعید امانپور؛ دکتر داود شریفی