کلیدواژه‌ها = ورم پستان تحت بالینی
ارزیابی دقت تشخیص ورم پستان تحت بالینی با استفاده از نوارهای تشخیص لاکتات دهیدروژناز

دوره 76، شماره 2، تیر 1400، صفحه 260-267

10.22059/jvr.2020.298535.3027

سید سعیدرضا سجادی؛ بابک خرمیان؛ محمد عزیززاده؛ نیما فرزانه