کلیدواژه‌ها = خروس
‌‌جراحات منقار در خروس‌های یک گله مادر گوشتی

دوره 62، شماره 2، تیر 1386

جمشید رزم یار؛ امید دزفولیان؛ رامین اکبریان؛ علی طلوعی؛ حسین نیک پیران؛ سیدمصطفی پیغمبری