کلیدواژه‌ها = مرزه خوزستانی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش ، لیپیدهای کبد و خون خروس های بالغ

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-153

10.22059/jvr.2018.133525.2363

مریم شیخیان؛ حشمت اله خسروی نیا؛ سعید محمدزاده


2. تأثیر اسانس و عصارههای مختلف مرزه ماکروسیفون و مرزه خوزستانی بر رشد میسلیومی و تولید آفلاتوکسینB1 قارچ آسپرژیلوس فلاووس

دوره 70، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 139-145

10.22059/jvr.2015.53730

اکبر گران؛ بنت الهدی صالح نیا؛ حمیدرضا علیزاده؛ محسن فرزانه؛ محمود شیوازاد


3. تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 70، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 227-234

10.22059/jvr.2015.53750

حشمت اله خسروی نیا؛ مسعود علیرضایی؛ صدیقه قاسمی؛ شیما نعمتی