مطالعه تاثیر روغنهای فرار برخی گیاهان (پونه، نعناع، ترخان، زیره و آویشن) بر روی باکتریهای E.coli و S.aureus در محیط کشت مایع

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین حداقل غلظت مهار کننده و حداقل غلظت کشنده روغنهای فرار گیاهان مورد استفاده برای باکتریهای E.coli و S.aureus
طرح: مطالعه مداخله ای و به دست آوردن غلظتهای موثر روغنهای فرار گیاهان
مواد: روغنهای فرار گیاهان پونه (Mentha pullegium) نعناع (Mentha piperita) ترخان (Artemisia dracunculus) زیره ساه (carumcarvi) و آویشن (Thymus volgaris) باکتری Ecolo k12 (تهیه شده از دپارتمان میکروبیولوژی دانشگاه بریستول - انگلستان) باکتری s.aureus (تهیه شده از مؤسسه رازی 1907 RTCC) محیط کشت آبگوشت مغذی و آگار مغذی ساخت مرگ
روش : 1- ایجاد غلظتهای مختلف روغنهای فرار گیاهان در محیط آبگوشت مغذی . 2- تلقیح 106باکتری در هر میلی متر محیط 3- گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد برای مدت 24 ساعت 4- مشاهده لوله های محیط کشت از نظر رشد باکتری 5- کشت از لوله بر روی محیط آگار مغذی 6- بررسی پلیتها پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه از نظر کلنی باکتری
نتایج: نتایج این مطالعه نشانگر این بود که بیشترین تاثیر را روغنهای فرار آویشن بر روی این دو باکتری داراست . به طوری که حداقل غلظت مهار کننده عصادره این گیاه برای باکتریهای E.coli و S.aureus به ترتیب برابر 4 و 5 درصد بود. روغنهای فرار گیاهان نعناع ، پونه و زیره تاثیر متوسطی بر روی باکتریهای مورد مطالعه از خود نشان دادند.
نتیجه گیری : براساس نتایج به دست آمده روغنهای فرار گیاهان مورد استفاده اثر ضد میکروبی قابل قبولی ازخود نشان دادند. بنابراین امکان اینکه بتوان از آنها به عنوان یک نگهدارنده و یک طعم دهنده طبیعی در مواد غذایی استفاده کرد وجود خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To evaluate the effectiveness of some plant essential oils on E.coli and Saureus.
Design: Interventional study and obtain the effective concentration of each essential oils.
Materials: Essential oils of Pennyroyal (Mentha pullegium), Peppermint (Mentha piperUa), Tarragon (Artemisia dracunculus), Caraway seed (Carum catVi) and Thyme (Thymus volgaris). E.coli k12: Department of microbiology university of Bristol. S.aureus RTcc 1907: Razi Institute.
Procedure: 1- Induce the varius concentration of each essential oils in broth medium. 2- In tradition of 106 bacterial of medium. 3- Incubate over night at 37 °c. 4- Check the tubes for growth of bacteria. 5- Subculture in agar medium and incubate over night at 37°c. 6- Check the plate for bacterial colonies.
Results: The results showed that the volatile oils of the thyme was the most effective oil, thus the MIC and MBC of this oil on
E.coli were 0.1%, 0.15% and on Saureus were 0.05%, 0.1% respectively. The oils of peppermint, pennyroyal and caraway seed had moderate effect while the volatile oils of Tarragon had the minimum effect on tested-bacteria.
Implication: As the results showed, all of the essential oils have antimicrobial activity, thus it is possible that use these oils as a natural flavouring and preservative in foods. J. Fac. Vet. Med Univ. Tehran. 57, 4: 81-83, 2002.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caraway seed
  • E.coli
  • Pennyroyal
  • Peppermint
  • S.aureus
  • Tarragon
  • Thyme
  • Volatile oils