ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی منحنی عیارهای پادتن ناشی از تزریق واکسن Rev1 و مقایسه اثرات تزریق واکسن در سنین متفاوت.
طرح: مطالعه مقایسه ای.
حیوانات: یکصد و هشتاد و شش بره واکسینه شده با Rev1 در گروه های سنی بین 11 تا 14 ماه.
روش: سلامتی گوسفندان و عدم حضور عیار پادتن ضد بروسلا قبل از واکسیناسیون بوسیله آزمون رزبنگال ( RBPT ) مشخص شد. ارزیابی واکنشهای سرمی ناشی از تزریق واکسن با استفاده از روشهای رز بنگال رایت و مرکاپتواتانل ( 2ME ) صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه و تحلیل با استفاده از معادله شیب خط.
نتایج: آزمون رزبنگال در تمامی گوسفندان به جز شش مورد تا هقته 42 منفی گشت. عیارهای آزمون رایت در گروه سنی 4 ماهه در هفته چهاردهم، در سنین 5، 6 و 11 ماهه در هفته سی ام، سن 10 ماهه در هفته سی و ششم و سن 9 ماهگی در هفته چهل و دوم به صفر رسیدند. میانگین تیترها در گروه سنی 7 و 8 کاهه در هفته 42 به ترتیب 85/1 و 15/6 بود. آزمون مرکاپتواتانل در گروه های سنی 4 و 5 ماهه در هفته 14، 11 ماهه در هفته 18ف 6 ماهه هفته 24 و سایر گروه ها در هفته 42 به صفر رسیدند. اختلاف معنی دار تیترها بین گروه های سنی 4 و 8 ماهه در هفته های آخر قابل توجه بود. تیترها در گروه های سنی 7 و 8 ماهه مدت زمان طولانیتری در مقایسه با سایر گروهها دوام داشته اند.
نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد که واکسیناسیون در سنین پایینتر تیترهای بیشتری را در زمان کمتری نشان می دهد و در همین حال سریعتر از سنین متوسط کاهش می یابد. گروههای متوسط سنی 7، 8، و 9 ماهه و بخصوص 8 ماهه دیرتر بر علیه واکسن واکنش نشان می دهند، اما دوام پاسخها در گروه های مذکور بیش از سایر گروه ها است. در مجموع سن واکسیناسیون اثرات قابل توجهی بر روی سرعت ظهور پادتن ها و دوام انها دارد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (1381)، دوره 57، شماره 2، 93-89 .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation the serological reactions against RevI vaccine and the effects of different ages of vaccination on titers. Design: Comparative study. Animals: One hundred and eighty six lambs, which had received one dose of RevI vaccine, underwent on this study.
Procedure: To be sure that all animals were free from brucellosis
they were checked with RBPT before vaccination. All animals were tested with RBPT, Wright and 2ME. These lambs divided to 8 ages - group with one-month interval differences from 4 to 11 months old. Statistical analysis: Linear regression analysis. Results: After vaccination only 6 lambs were positive by RBPT
up to 42 weeks post vaccination. Wright’s titers dropped to zero as
bellow: in 4 months old group aftcrl4 weeks; in 5, 6 and II months
old after 30 weeks; in 10 months old after 36 weeks, and in 9
months old after 42 weeks. In 42nd week mean titer of the 7 and 8-months-old group were respectively 1.85 and 6.15. 2ME titer dropped to zero as fallow:
in 4 and 5 months old group after 14 weeks; in 11 month old after 18 weeks; in 6 month old after 24 weeks; and other groups after 42 weeks. Conclusion: According to the results the 4 months old group had
the sharpest decreasing titer in cantrast to the 7, 8 and 9 months
old group that had been slowest ones. Significant differences in the titer between group of 4 and 8 months old, especially in the were found last weeks of titration. Moreover in 7 and 8 months old group
the titers lasted relatively for a longer time than the others. In conclusion, age of vaccination against Rev I had considerable effects
on serological titers. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 57,2: 89-93,

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2ME
  • RBPT
  • RevI
  • Serological reactions
  • sheep
  • Wright