مطالعه مقاومتهای دارویی قابل انتقال در اشرشیاکلی های جدا شده از مرغداری های منطقه ارومیه

نویسنده

چکیده

هدف: مطالعه مقاومتهای دارویی و انتقال فاکتور مقاومت در اشرشیا کلی .
طرح: مطالعه آزمایشگاهی
نمونه ها: تعداد 25 سوش اشرشیا کلی جدا شده از موارد کلی با سیلوز طیوربه عنوان سوش های دهنده فاکتور مقاومت و سویه سالمونلا تیفی موریوم RITCC 1730 به عنوان سویه گیرنده فاکتور مقاومت مورد استفاده قرار گرفت.
روش کار: 25 سوش اشرشیا کلی از موارد بیماری کلی با سیلوز طیور جدا گردید. حساسیت سوش های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیکهای تتراسیکلین‘ نئومایسین‘ کلرامفنیکل‘ تیامولین‘ فلومکوئین‘ انروفلوکساسین‘ آمپی سیلین‘ لینکوسپکتین‘ نالیدیکسیک اسید و جنتامایسین و همچنین الگوهای مختلف مقاومت تعیین گردید. به منظور انتقال فاکتور مقاومت‘ همجواری سوشهای دهنده و گیرنده در شرایط مناسب انجام گرفت و الگوهای انتقال فاکتور مقاومت تعیین گردید.
نتایج: از 25 مورد اشرشیاکلی جدا شده از طیور‘ 24 مورد (96درصد) نسبت به یک یا چند آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند و تنها یک مورد (4درصد) نسبت به تمام آنتی بیوتیکهای مورد آزمایش کاملا حساس بود. کلیه سوش های جداشده در برابر جنتامایسین حساس بودند. از 24 مورد اشرشیاکلی مقاوم‘ 15 مورد (5/62درصد) قادر به انتقال تمام یا قسمتی از فاکتور مقاومت خود به سویه سالمونلا تیفی موریوم RITCC 1730 بودند. از 24مورد اشرشیاکلی مقاوم 2مورد (3/8درصد) با الگوی مقاومت یگانه‘ 3مورد با الگوی مقاومت دو گانه (5/12درصد)‘ 6مورد (25درصد) با الگوی مقاومت سه گانه و 4 مورد (6/16 درصد) با الگوی مقاومت بیشتر از سه گانه توانایی انتقال تمام یا قسمتی از الگوی مقاومت خود به سویه سالمونلاتیفی موریوم را دارا بودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر و سایر تحقیقات نشان می دهند که فاکتورهای مقاومتهای دراویی از جنس اشرشیا به جنس سالمونلا قابل انتقال می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

. Objective: Study on antimicrobial drug resistance and transfer of resistance factor among Escherichia coli.
Design: Laboratory study.
Samples: Twenty five Escherichia coli isolated from cases
of colibacilosis from chicken farms (as donors of R- Factor) and Salmonella typhimurium RITCC173O (as acceptor of R-Factor) were used.
Procedure: Twenty five Escherichia coli isolated from
100 cases of colibacilosis from chicken farms were tested for sensitivity to 10 antimicrobial drugs and their ability to
transfer the resistance determinants.
The antimicrobial agents were Tetracycline (Te),
Ampicillin (Am), Neomycin (N), Chloramphenicol (C), Tiamulin (TM), Enrofloxacin (NFX), Flumequine(FM), Linco Spectine(LS), Nalidixic acid(Na), Gentamycin(G).
Results: A total of 25 samples 96ko¾l were resistant to at
least one of the antimicrobial agents. Four different
patterns of resistance to antimicrobial agents were observed, of which thple pattern and more than triple
pattern were most frequently encountered (32ko¾l).
Resistance to Nalidixic acid was maximum (88ko¾l) among all the agents used. Among resistant strains, 62/5ko¾l were able to transfer the resistance determinants. The majority of the isolates
carried triple resistance determinants. Conclusion: The results of this study and other researches indicat that the R- Factor may transfer among the gram negative bacteria specially in the family of
Enterobacteriaceae J.Fac. Vet.Med.Univ. Tehran.60, 1:71-77, 2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • drug resistance
  • Escherichia coli
  • Salmonella typhimurium