تعیین میزان فراوانی کتوز تحت درمانگاهی در گاوداریهای شیری شهرستان کرمان با استفاده از روش اندازه گیری بتاهیدروکسی بوتیرات سرم

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین فراوانی بیماری کتوز تحت درمانگاهی در گاوداریهای شیری با استفاده از روش تعیین اندازه بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون.
طرح : مطالعه مقطعی.
حیوانات 90 راس گاو شیروار در هفته 6-3 شیرواری.
روش : در این مطالعه فراوانی کتوز تحت بالینی در 90 گاو از 11 گاوداری شیری مشتمل بر 3542 راس اندازه‌گیری شد. نمونه‌های سرم در هر هفته از هفته‌های 6-3 بعد از زایمان در هر گاو تهیه گردید. آزمایش اندازه‌گیری بتاهیدروکسی بوتیرات با استفاده از کیت BANBUT تولید کارخانه راندوکس کشور انگلستان انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری : روشهای آماری استنباطی (آزمون استیودنت t و آنالیز واریانس) باشد.
نتایج : تعداد 13 راس گاو (4/14 درصد) با نقطه برش بیش از 2/1 میلی مول در لیتر میزان BHB و 5 گاو (55/5 درصد) با نقطه برش بیش از 7/1 میلی‌مول در لیتر نشانگر بیماری بودند درصد بیماری در گاوداریهای مورد مطالعه قابل توجه اما خیلی بالا نمی‌باشد و در داخل طیف گزارش شده در منابع (34-7 درصد) می‌باشد. تغییرات میزان گلوکز 42-28 میلی‌گرم در دسی لیتر بود و باکتونمیا نسبت معکوس داشت.
نتیجه‌گیری : به نظر می‌رسد درصد بیماری در تعدادی از گاوداریها کاملا قبل توجه بوده و می‌تواند روی تولید شیر حیوان و نیز دستگاههای دیگر از جمله دستگاه تناسلی تاثیری منفی گذارد. همچنین مطالعات بیشتری برای تعیین دقیق نقطه برش میزان BHB در گاوهای ایرانی باید صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betahydroxybutyrate
  • Cow
  • Subclinical ketosis