اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

نویسندگان

چکیده

هدف : مطالعه اثر محیطی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین و همچنین تاثیر ان بر اثر ضد دردی مورفین در موشهای سوری.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات : هفتاد و دو عدد موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر با وزن بین 26-23 گرم.
روش : گذاشتن حیوانات در دستگاه آزمون فرمالین، تزریقات داخل صفاقی سایمتیدین (5، 10 و 20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، مرفین (5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سایمتیدین (20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بعد از مرفین (5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زدن)، تزریق زیر جلدی نالوکسان (5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و قبل از سایمتیدین (20 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن). تزریق کف پایی فرمالین 5 درصد به حجم 20 میکرولیتر با سرنگ شماره 28، ثبت مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پای تزریق شده در فواصل زمانی 5 دقیقه‌ای به مدت یکساعت.
تجزیه و تحلیل آماری: آزمون تی – زوج، آنالیز واریانس یکطرفه و با اندازه‌گیری مکرر و آزمون دانکن.
نتایج : تزریق کف پایی سالین نرمال پاسخ ضعیفی در پنج دقیقه و تزریق کف پایی فرمالین پاسخ درد دو مرحله‌ای (مرحله اول : 5-0 و مرحله دوم: 40-20 دقیقه) پس از تزریق ایجاد کردند. تزریق داخل صفاقی سایمتیدین در مقادیر 5 و 10 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اثر نگذاشت و سایمتیدین (20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) بدون اثر بر مرحله اول، پاسخ درد مرحله دوم را کاهش داد. تزریق داخل صفاقی مرفین پاسخ درد را در هر دو مرحله کاهش داد. تزریق سایمتیدین قبل از مرفین بر کاهش درد ناشی از مرفین اثری نگذاشت. تزریق زیر جلدی نالوکسان موجب پایداری درد در مرحله اول و دوم شد. تزریق سایمتیدین بعد از نالوکسان در مرحله اول درد اثر نکرد ولی درد مرحله دوم را کاهش داد.
نتیجه‌گیری ک بر اساس نتایج می‌توان چنین مطرح نمود که سایمتیدین (آنتاگونیست گیرنده H2 هیستامین) موجب کاهش درد التهابی (مرحله دوم درد فرمالینی) و نه درد نوروژنیک (مرحله اول درد فرمالینی) می‌شود پس گیرنده H2 هیستامین ممکن است در درد التهابی نقش داشته باشد و به نظر می‌رسد که بین گیرنده H2 و سیستم اپیوئیدی در مکانیسم‌های درد التهابی احتمالا ارتباطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To investigate the peripheral effect of cimetidine on formalin induced pain and morphine analgesia. Design: Experimental study.
Animals: A total of 72 male mice weighing between 23-26 gr.
Procedure: The animals placed in the formalin test chambers. Intraperitoneal (IP).injections of cimetidine at dose rates of 5, 10 and 20 mg/Kg, morphine (5 mg/Kg) and cimetidine (20 mg/Kg) before morphine (5 mg/Kg), Subcutaneus(SC). injection of naloxone
(5 mg/Kg) alone or before (IP). injectionof cimetidine(20 mg/Kg) were performed. Following intraplantar injection of formalin
(20 µ1,5%) with a 28-guage syringe, the paw licking and biting durations as pain response were measured at five minutes intervals for total 1 hour.
Statistical analysis: Paired t-test, one way and repeated measures ANaYA and duncan test.
Results: Intrapaw injection of normal saline induced pain at 0-5 minutes after injection. Formalin injection by the same route produced biphasic pain response (first phase: 0-5 and second phase: 20-40 min after injection)(IP). injection of cimetidine at dose rates of 5 and 10 mg/Kg had no effect, and cimetidine (20 mg/Kg) without any effect on first phase, reduced the second phase of pain (IP). injection of morphine
produced analgesia by reducing the first and second phases and total 1 h of pain response. Cimetidine (20 mg/Kg) injection before morphine (5 mg/Kg) had no effect on morphine analgesia injection (SC) of naloxone (5 mg/Kg) didn't changed the formalin induced pain phases. Cimetidine injection after naloxone without any effect on first phase, reduced the second phase of noloxane hyperalgesia.
Clinical implication :By the present study it is concluded that cimetidine (histamine Hz antagonist) produced an analgesic effect on inflammatory but not on neurogenic phase of formalin-induced pain. Then, histamine Hz receptor may be involved in flammatory pain. It seems that in pain
mechamisms, there may be not a relationship between Hz receptor and opiate system.J.Fac. Vet.Med.Univ.Tehran. 59,4:373-378,2004

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cimetidine
  • Formalin-induced pain
  • mice
  • Morphine
  • Naloxon