ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی

نویسندگان

چکیده

هدف : ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی (Echium intalicum) در گوساله‌های بومی و مطالعه نشانه‌های بالینی، آزمایشگاهی و آسیب شناسی آن.
طرح : مطالعه مداخله‌ای .
حیوانات: ده راس گوساله بومی 5 تا 7 ماهه (در دو گروه 5 راسی کنترل و آزمایش). روش : گل افعی از مراتع روستاهای اطراف ارومیه جمع‌آوری شد. به مدت 8 هفته گوساله‌ای تحت تجربه فقط از گل افعی تازه تغذیه شدند. به صورت هفتگی در نمونه‌های سرم گوساله‌ها سدیم، فسفر، کلسیم، کراتینین، BUN، AST و GGT اندازه‌گیری شد. نمونه‌های بافتهای مختلف از نظر آسیب‌شناسی میکروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری : آنالیز واریانس یکطرفه.
نتایج : تغییرات معنی‌دار کلسیم و آنزیم‌های AST و GGT (P<0/05) در این بررسی مشاهده گردید ولی تغییرات سایر مواد سرمی مورد بررسی معنی‌دار نبود. یک راس از گوساله‌های مورد آزمایش بدون بروز نشانه‌ای از بیماری در روز 49 تجربه تلف گردید که در بررسی آسیب شناسی علاوه بر ضایعات کبدی (همانند گوساله‌های دیگر گروه) ضایعات کلیوی به صورت نکروز توبولار حاد مشاهده گردید. ضایعات آسیب شناسی دیده شده در کبد گوساله‌های مسموم مانند پرخونی، تورم هپاتوسیت‌ها، نکروز، نفوذ نوتروفیل‌های پلذی مورف، افزایش بافت همبند، کلانژیت و هیپرپلازی مجاری صفراوی با ضایعات گزارش شده در مسمومیت با سایر گیاهان حاوی آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی همخوانی زیادی داشت.
نتیجه‌گیری : این مطالعه نشان داد که گل افعی می‌تواند ضایعات کبدی و کلیوی حاصله از مسمومیت با آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی را در گوساله ایجاد نماید و به دامداران توصیه می‌شود که ازاین گیاه در تغذیه دامها استفاده نکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To identify the clinical signs, clinical pathology and pathological findings in experimental Echium italicum poisoning in native calves.
Design: Interventional study.
Animals: Ten native calves aged 5 to 7 months in two groups (experiment and control).
Procedure: The fresh E. italicum was fed as the sole diet to experimental calves during 8 weeks. Calcium, phosphorus, sodium,
creatinine, BUN, AST and GGT were determined in serum of calves at weekly intervals during the period of experiment. Histopathological examinations were performed on tissue samples.
Statistical analysis: One way ANaYA.
Results: This experimental study revealed a significant increase in
serum calcium, GGT and AST (P Clinical implications: It is concluded that E. italicum is not a
suitable fodder for calves and can be toxic due to its pyrrolizidine alkaloids. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:363-367, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Echium
  • Plant poisoning
  • Pyrrolizidine alkaloids