بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس

نویسندگان

چکیده

هدف: مقایسه تغییرات بافت شناسی به وجود آمده در مراحل فولیکولر ولوتئال در جداره واژن گاومیش رودخانه ای
طرح: مطالعه توصیفی
حیوانات: تهیه نمونه بافتی از واژن 30 گاومیش سیکلیک در مراحل فولیکولر و لوتئال ، 15 نمونه درهر مرحله
روش: نمونه های بافتی پس از تهیه و آماده سازی در آزمایشگاه به روش هماتوکسیلیین – ائوزین ، ورهوف ، تولوئیدن بلو و پاس رنگ آمیزی شده وتعداد لایه های سلولی ، تغییرات سلولهای مخاطی ، پراکندگی فیبروبلاستی وعروقی درزیر مخاط ، پراکندگی سلولهای ایمنی و تراکم رشته های الاستیک وکلاژن در بافت همبند مخاط و زیر مخاط و لایه عضلانی مورد مطالعه قرار گرفتند.
تجزیه وتحلیل آماری : آزمون استیودنت "t" آنالیز واریانس و آزمون ضریب همبستگی ورگرسیون
نتایج: نتایج مطالعات هیستولوژیک نشان داد که در مرحله فولیکولر اپی تلیوم به حالت سنگفرشی یا مکعبی مطبق می باشد. که در بعضی نواحی لایه ای از سلولهای استوانه ای شکل ترشحی در قسمت سطحی اپی تلیوم بخصوص در بخش قدامی واژن قابل مشاهده می باشد. عروق خونی توسعه زیادی در بافت همبند پارین و زیر مخاط داشته و فعالیت ترشحی سلولهای اپی تلیالی افزایش می یابد و این مشخصه درقسمت قدامی واژن بارزتر می باشد. درمرحله لوتئال اپی تلیوم به حالت سنگفرشی یا مکعبی مطبق بوده و افزایش قابل ملاحظه ای در تراکم سلولهای لنفوسیتی ، پلاسماسل ها وماست سل ها دیده می شود.و در مجموع باعث ارتقاء دفاع بافتی عضو می شود. نتایج مطالعات هیستومورفومتری نشان داد که ضخامت و تعداد لایه های سلولی درمرحله فولیکولر درقسمتهای مختلف نسبت به مرحله لوتئال دارای افزایش معنی داری می باشد.(001/0>P) واین افزایش ضخامت اپی تلیوم دارای همبستگی معنی داری با تعداد لایه های سلولی دارد. ضخامت و تعداد لایه های سلولی بافت پوششی مخاط واژن ازقدام به طرف خلف افزایش نشان می دهد.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از مطالعه حاضر بیانگر وجود اختلاف بافت شناسی واژن گاومیش در طول چرخه استروس می باشدو به نظر می رسد که با تهیه گسترشهای واژینال می توان مراحل فولیکولر ولوتئال را از هم تفکیک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To compare histological changes of the vaginal wall during follicular and luteal phase of the oestrus cycle in river buffaloes.
Design: Descriptive study.
Animals: 30 specimens from cyclical buffaloes in the follicular and luteal phase.
Procedures: Vaginal specimens were prepared and stained by the method of Hematoxylin - Eosine and three special methods of Verhoof, Toluidine blue and P.A.S. The number of cell layers; type of epithelial cells, vascular activities; distribution of plasma cells, elastic and collagen fibers in the mucosa and submucosa were studied. Statistical analysis: Data from buffalloes in follicular or luteal phase were compared using student "t" test, ANOVA, correlation coefficient and regression analysis.
Results: Results of the present histological study indicated that during follicular phase, the epithelial cell structure was stratified cuboidal or squamous, which in some areas especially in the cranial part of vagina one layer of the columnar secretory cells was over the superficial layer of the epithelium. In addition, secretory activity of epithelial cells and blood vessels increased in the follicular phase, which was less active in the cranial part. In the luteal phase, epithelial
structure was stratified cuboidal and squamous. There was significant increase in accumulation of lymphocytes, plasma cells and mast cells. This may increase the histological defence mechanism of the organ. Results of the present hystomorphometry study indicated that the thickness and the number of the cellular layers of the vaginal epithelium in the follicular phase, in three different parts of the vagina increased significantly (P a diagnostic method of the follicular and luteal phases in buffaloes. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4: 389-394, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffaloes
  • Follicular
  • Luteal phases
  • Oestrus cycle
  • Vaginal histology