بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان

نویسندگان

چکیده

به منظور شناخت تنوع آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان 120 سر موش ووحشی و خانگی از مناطق کویری و شهری کاشان با تله زنده گیر ، صید گردید و پس از بیهوشی و شناسایی ، تشریح و کرمهای دستگاه گوارش جدا گردید و پس از شمارش و فیکساسیون درفرمالین 10 درصد و رنگ آمیزی با کلیدهای تشخیص شناسلیی گردید . نتایج تحقیق نشان داد 68 سر موش (7/56 درصد) آلوده به کرمهای روده ای بودند و مجموعاً 6 گونه نماتود و 4 گونه سستود شناسایی گردید . میزان آلودگی موشها به کرمهای روده ای در 120 سر موشهای صید شده عبارت اند از : Rattus rattus(31%)37 ، Meriones libycus(11%)13، Rhombomus(10%)12، Mus musculus(2/4%)5،Gerbillus nanus (8/0%)1. الف) نماتود :Trichuris muris، Aspicularris Tetrapetera،Syphasia obvelata،Gongylonema،Capillaria annulosa و Trichosomoides crassicuda . ب) سستود: Meggittina sp.،Mathevataenia symmetrica،H.dimminuta،MeggittinaوHymenolepis nan fraternal برای اولین بار در ایران گزارش می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to study of different kinds of gastrointestinal helminths infestation in mice, 120 mice were collected by living traps from semidesert urbanic and rural Ares of Kashan. After identification, anesthesia and autopsy of mice the helminths of digestive tracts were collected and counted. Helminths were fixed in 10% formalin and after staining, identification were performed. Sixty eight mice (56.7%) had helminths infestation in CI tract. Six type Nematodes and 4 type Cestodes were identified. Of 120 captured mice Rhombomys opimus 12 (10%), Meriones libycus 13(11%), Raftus rattus 37(31%), Mus musculus 5(4.2%), Gerbillus nanus 1(0.8%) found infested with different species of helminths. Nematodes: Syphacia obvelata, Aspicularis tetrapetera, Trichuris niuris, Capillaria annulosa, Trichosomoides crassicuda, Gongylonema. Cestodes: Hymenolepis nana fratema, H. diminuta, Mathevataenia Symmetrica , Meggiftina for the first time Meggittina was recorded from Tran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastrointestinal tract
  • Helminths mice
  • Kashan