مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری

نویسندگان

چکیده

ارزیابی چالش کلستردیوم پرفرینجنس تیپ A که یکی از عوامل مهم مسمومیتهای غذایی در سطح جهان می باشد ، تحت تأثیر عوامل مهم هدف این مطالعه بوده و طی آن تأثیر عوامل حرارت ( 42،35 ،25 و 15 درجه ) غلظت نمک ( 4، 2 و 25/0 درصد ) ، PH ( 2/7، 5/6،9/5 و 3/5) ، اسید مورد استفاده ( اسید کلریدریک و اسید استیک ) و زمان نگهداری ( تا 44 روز) با تلقیح 104 تا هاگ باکتری ، درمحیط مدل برای BHI در شرایط هوازی مورد بررسی قرار گرفت . معیار سنجش رشد باکتری در این مطالعه احتمال جرمینه شدن یک هاگ باکتری ( Log p%) در محیط مدل BHI بود. Log p% باکتری به طور معنی داری تحت تأثیر حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری قرار گرفت . همچنین تأثیر متقابل غلظت نمک با PH ، حرارت با PH ، غلظت با حرارت و غلظت نمک با زمان نگهداری ، در رشد باکتری معنی دار بود ( 02/0 < P < 0001/0) . با افزایش حرارت ، زمان نگهداری و PH محیط احتمال جرمینه شدن و رشد باکتری افزایش یافته و با افزایش غلظت نمک ، احتمال جرمینه شدن و رشد باکتری کاهش پیدا نمود ( 001/0 < P) . در PH برابر ، استفاده از اسید استیک بیش از اسید کلریدریک احتمال جرمینه شدن و رشد باکتری را کاهش داد. عامل حرارت بیشترین و زمان نگهداری کمترین تأثیر را درمهار رشد باکتری نشان داد و به دنبال آن ، PH و غلظت نمک مورد استفاده در این مطالعه به ترتیب در درجه بعدی اهمیت قرار گرفتند . نتایج مطالعه نشان داد که رشد باکتری در شرایط مطلوب بسیار سریع بوده و درزمان کوتاه به حداکثر رشد خود می رسد در حالی که در شرایط نسبتاً نامطلوب رشد باکتری به طور کامل متوقف می شود و بر عکس بسیاری از باکتریها ، رشد آهسته در شرایط نامطلوب مشاهده نمی شود . بنابراین با استفاده مناسب از عوامل رشد ، می توان از جرمینه شدن و رشد آن در مواد غذایی به طور مؤثر جلوگیری نمود که شرح آن در بحث آمده است . ضمناً ممکن است تکرار این تجربه که در شرایط هوازی ( اتمسفر معمول در نگهداری مواد غذایی ) انجام گرفت ، در شرایط بی هوازی نتایج متفاوتی داشته باشد و رشد میکروب با ممانعت کمتری از شرایط عوامل نامطلوب صورت پذیرد . مدل ریگرسیون که در آن با Log% رشد کلستردیوم پرفرینجنس درمقابل عوامل حرارت ، غلظت نمک ، PH، نوع اسید و زمان نگهداری مورد ارزیابی ریاضی قرار می گیرد و تشکیل گردید . از این مدل تعداد هاگهای مورد نیاز باکتری جهت جوتنه زدن و شروع به رشد قابل محاسبه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study was initiated to evaluate the fate of Clostridium perfringens type A spores in a molel broth system affected by various growth factors. The effects of temperature (42, 35, and 15CC), salt concentration (0.25 , 2 and 4%), pH (7.2, 6.5, 5.9 and
5.3) , kind of acid (hydrochloric and acetic acid), and storage time (up to 44 days), with inoculum levels of i2 to 104/ml spores in Brain Heart Infusion (BHI) broth was evaluate. Growth measurement was conducted using the log probability percentage (log P%) of C. perfringens type A spore growth in the BHI broth model. The log P (%) of C. perfringens was effect of salt x pH, temperature x pH, salt x temperature and salt x storage time also was significant (00.0001

کلیدواژه‌ها [English]

  • C.perfringens type A
  • Factorial design study
  • growth factors
  • Growth models
  • Mathematical