شکمپایان آبزی استان کرمانشاهان

نویسنده

چکیده

تعدادی از حلزوهای آب شیرین در انتقال انگلهایی که اهمیت پزشکی-دامپزشکی دارند به عنوان میزبانان واسط نقش دارند. بدین دلیل در کلیه محیطهای زیست آبی کرمانشاهان که اکثر آنها چشمه(سراب) می باشد. طی دو مرحله یکی در تابستان 1368 و دیگری در بهار 1378 حلزون یابی به عمل آمد.در مراحل جستجوی نرمتنان،صدفها با توجه به محل جمع آوری،تاریخ جمع آوری ومشخصات جمع آوری کننده نشانه گذاری شدند. ضمناً شکمپای زنده را ابتدا با مانتول یا آب جوش کشته ، سپس به داخل ظرفی که حاوی اتانول 70 درصد بود منتقل و همانند مورد بالا نشانه گذاری میشدند. شناسایی حلزونها از طریق مطالعه ریخت شناسی صدف،نرمتن زنده و تشریح نمونه الکلی انجام پذیرفت. طی این حلزون یابی 6 نمونه شکمپای در پوش دار (Prosobranchiata) ، 7 نوع نرمتن ریه دار که چهار گونه آن حلزون لیمنه (ناقل بالقوه فاسیولا) است گزارش میشود. ضمناً دو نمونه نرمتن دو کفه ای (Class Bivalvia) جمع آوری شده است. بالاخره حلزون ریز دیسکی: Annisus vortex (L.1758) گونه جدیدی در ایران و نرمتن Falsipyrgula bakhtarana nov.sp. به عنوان گونه جدیدی گزارش میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

There are some freshwater gastropods involve in the life cycle of parasitic trematodes. Therefore, some of these animals, such as Lymnid snails and planorbid gastropods are very important in term o public health and veterinary. For this reasons, a comprehensive snail search had been undertaken in two successive mollusc surveys in the summer of 1989 & June 1999, repectively. Freshwater
gastropods search done through a grant supported financially bythe Tehran Medical Sciences University, School of Public Health & Institute of Public Health Research and technically in part by the British Natural History Museum & Danish Bilharziasis Laboratory. Wide varieties of shells and aquatic molluscs were collected from different water bodies. Shells and animals of different taxa sorted as much as possible. Shells put into the suitable jars and labelled versus snails killed first in boiling water & / or minthol, then transferred into the container enclosing 70 % ethanol and labeled. Labelling include name of collector, name of locality and date of collection on a piece of tracing paper with a pencil. Study of shells, living mollusc morphology and anatomic characteristics of alcohol materials used for differentiation. During the snail search, 6 prosobranch taxa identified against 7 pulmonated snails including Anisus vortex (L. 1758). and Falsipyrgula bakhtarana nov. sp. contributed as new species for Iran and zoological world, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freshwater
  • Gastropod
  • Iran
  • Mollusk
  • snail