سلول شناسی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

ساختار سلولی غده هپاتوپانکراس در میگوی سفید هندی آبخای خلیج فارس با میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. غده از نوع لوله های مرکب است که واحدهای ترشحی لوله ای به صورت شعاعی در اطراف غده قرار گرفته و ترشحات خود را به مجاری مرکزی غده می ریزند. چهار نوع سلول جداره واحدهای ترشحی رامی پوشاند که شامل سلولهای پایه یا جنینی، رشته ای، طاولی و جذبی است. غده از سطح خارجی توسط کپسولی، از بافت همبند و دو لایه عضله پوشیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Cytological structure of the Hepatopancreas of” Penaeus indicus “ of Persian Gulf water were studied using light microscope. The gland was a compound tubular type with the secretory tubular units which radially arranged and released their secretion into the central ducts. The secretory unit walls, were covered by 4 different cell types namely, stem or embryonic, fibrillar, blister like, and resorbtive cells. Glands were covered externally by connective tissue and 2 layers of smooth muscles..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytology
  • Hepatopancreas
  • Penaeus indicus