بررسی توانایی زنده ماندن جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از لوله گوارش گوسفند برای کنترل زیستی نماتودهای گوارشی

نویسندگان

چکیده

هدف: بررسی توانایی زنده ماندن و اثر نماتود خواری جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور و تحمل شرایط دستگاه گوارش گوسفند.
طرح: مطالعه میدانی.
حیوانات: سه راس گوسفند برای هر جدایه.
روش: سه جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس شامل دو جدایه آرتروبوتریس شامل دو جدایه آرتروبوتریس اولیگوسپورا ویک جدایه آرتروبوتریس کلادودس واریته ماکروئیدس جدا شده از خاک مناطق مختلف استان مازندران، پس از کشت بر روی دانه های جو به 9 راس گوسفند خورانیده شد و پس از عبور از دستگاه گوارش مجددا از جوهای موجود در مدفوع جدا گردید. سپس برای نشان دادن اثر نماتود خواری جدایه های مذکور پس از عبور از دستگاه گوارش، از دو روش توده مدفوع و کشت مدفوع استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس.
نتایج: هر سه جدایه بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از دستگاه گوارش گوسفندان مجددا از مدفوع آنها جدا شدند و اثر نماتود خواری جدایه های فوق در کاهش نوزادان مرحله سوم همونکوس کونتورتوس به روش کشت مدفوع 75/79 درصد تا 26/82 درصد و به روش Dung pat bioassay 79/78 درصد تا 27/89 درصد تعیین گردید.
نتیجه گیری: سه جدایه بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از دستگاه گوارش گوسفند زنده مانه و قدرت نماتودخواری خویش را بخوبی حفظ نمودند بنابراین می توان با افزودن قارچ به غذای دام و پخش و گسترش کنیدیوم های قارچ در محیط، نماتودهای گوارشی را کنترل نمود. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 233-229.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Study on the viability and nematophagous
activity of three native isolates of Arthrobotrys (two A.
oligospora and one A. cladodes var. macroides) after
passage through sheep’s gastrointestinal tract.
Design: Field study.
Animals: Three sheep for each isolate.
Procedure: Three native isolates of Arthrobotrys (two A.
oligospora and one A. cladodes var. macroide) isolated
from soil of different regions of Mazandaran. Each isolate
was cultured on barley and given in equal amounts to three sheep. Four and five days after administration, the faeces of sheep were recultured for isolation of Arthrobotrys sp.
and to lest their viability and nematophagous activity using
faecal culture and dung pat bioassay.
Statistical analysis: Analysis of variance (ANOVA).
Results: Conidia of three native isolates of Arthrobotrys
were reisolated from faeces of infected animals which kept
their viability and showed 79.75 - 82.26% and 78.79-
89.27% nematophagous activity in faecal culture and dung
pat bioassay, respectively.
Clinical implications: These new isolates are significantly
able to reduce the number of Haemonchus contortus infective larvae through oral administration and can be
considered as an alternative for chemotherapy.
J.Fac. vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:229-233,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A.cladodes var macroides
  • Arthrobotrys oligospora
  • Gastrointestinal tract
  • Iran
  • nematophagous activity