مطالعه آناتومیکی مجرای سینه ای در اسبچه خزر

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه وضعیت و موقعیت تشریحی مجرای سینه ای در اسبچه خزر.
طرح: در این بررسی از 3 راس اسبچه خزر بالای 2 سال استفاده گردید. از این اسبچه ها خونگیری به عمل آمده پس از فیکس کردن نمونه ها، قفسه سینه دردو طرف تشریح و ساختارهای داخل آن از جمله مجرای سینه ای مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در اسبچه خزر این مجرا در سمت راست قرار داشت و همانند گزارشات موجود در اسب بود، تنها در یک نمونه مجرای سینه ای در تمام طول خود در سمت چپ قرار داشت.
نتیجه گیری: وجود مجرای سینه ای چپ، که در اسب موردی نادر است در یکی از این سه اسبچه قابل توجه می باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1384، دوره 60، شماره 3، 296-295.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Location and course of thoracic duct in the thorax of Caspian miniature horse.
Design: Descriptive study.
Procedure: Three Caspian miniature horses, above two years old, were used for this study. Horses were embalmed after euthanasia by exsangunation.Thorax was dissected on either sides and different structures including thoracic duct were determined, painted and photographed. The course an[ relation of the thoracic duct to adjacent structures were studied.
Results: In two miniature horses, the duct was situated on the right side, passed cranial and opened in cranial vena cava at the venous angle. In one horse the duct was on the left side on its entire course.
Conclusion: The anatomical position, relation and course of the thoracic duct in two miniature horses which was on the right side was similar to ordinary horse. However in one horse the duct was totally situated on the left. This condition is very rare and uncommon in horses.
J.Fac. Vet.Med. Univ. Tehran. 60,3:295-296,2005.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Caspian miniature horse
  • thoracic duct